Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Koninklijke Oosterberg B.V.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van KONINKLIJKE OOSTERBERG B.V.
GEVESTIGD IJSELDIJK 2 te APELDOORN
INGESCHREVEN APELDOORN 08142313
HIERIN TE NOEMEN Koninklijke Oosterberg

1. Algemeen

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Oosterberg zaken verkoopt, daaronder begrepen overeenkomsten die digitaal/elektronisch tot stand komen, al of niet via de webshop van Oosterberg.
1.2 Oosterberg wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van andersluidende algemene (inkoop)voorwaarden van de hand.
1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.
1.4 Onder “Koper” wordt verstaan iedere rechtspersoon die met Oosterberg in contact treedt, die overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met Oosterberg sluit, die één of meerdere producten wenst te kopen of koopt van Oosterberg en aan wie Oosterberg de producten ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.

2. Aanbiedingen en prijzen

2.1 Offertes van Oosterberg zijn vrijblijvend en tenzij anders vermeld gedurende 30 dagen van kracht.
2.2 Vermelding door Oosterberg van prijzen in brochures of op internet is steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten, tenzij anders is aangegeven.
2.4 Oosterberg heeft het recht verhoging van de brutoprijzen door de leverancier of verhoging van andere kostprijsverhogende factoren (invoerrechten, wisselkoers, belasting e.d.) door te berekenen aan koper.
2.5 Type en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

3. Levering

3.1 Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Slechts indien Oosterberg zich uitdrukkelijk en op schrift heeft verbonden aan een bepaalde levertijd en Oosterberg zelfs na schriftelijke sommatie binnen een termijn van één week met levering in gebreke blijft, is Oosterberg aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding en wel met inachtneming van het onder 9 bepaalde.
3.2 Alle leveringen hebben plaats af magazijn (Incotherms 2000: ex works), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.3 Indien Oosterberg voor vervoer van de zaken zorgdraagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende:
a. de zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van koper gevestigd is en op de gebruikelijke werktijden;
b. manco’s en transportschade dient koper direct bij aflevering aan de vervoerder te melden;
c. Oosterberg heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de zaken éénmaal aan de koper aan te bieden;
d. het risico van de zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken zijn gelost.
3.4 Koper is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren.

4. Overmacht

4.1 Oosterberg is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien Oosterberg op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
4.2 Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door Oosterberg kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door derden niet (tijdig) leveren aan Oosterberg, tenzij koper kan aantonen dat Oosterberg terzake een belangrijk verwijt treft.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Oosterberg behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken voor totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens Oosterberg in de zin van art. 92 Boek 3 van het Nieuw B.W.
5.2 Oosterberg is gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert danwel naar het oordeel van Oosterberg betaling van de openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. De koper is verplicht in voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van Oosterberg op de geleverde zaken in kennis te stellen.
5.3 Het is de koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.
5.4 De koper verleent middels acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan Oosterberg om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen, onverminderd het recht van Oosterberg op vergoeding van de door Oosterberg geleden schade.

6. Betalingen

6.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven.
6.2 Koper is gehouden de factuur direct op juistheid te controleren. Vier weken na factuurdatum wordt de factuur geacht door koper te zijn goedgekeurd.
6.3 Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
6.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
6.5 Bij levering op afroep is Oosterberg gerechtigd een voorschot van koper te verlangen, danwel bij voorbaat 70% van de prijs te factureren.
6.6 Koper dient Oosterberg alle kosten te vergoeden die Oosterberg intern en extern maakt om buiten of in rechte betaling van de factuur te verkrijgen. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,–, dit alles te vermeerderen met BTW.
6.7 Koper is gehouden aan Oosterberg zekerheid van betaling te bieden in de vorm en op het moment dat Oosterberg dat verlangt.
6.8 Bij niet betaling van enig factuur van Oosterberg op de vervaldatum, zijn onmiddellijk alle bedragen krachtens enig andere factuur opeisbaar.

7. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

7.1. De door Oosterberg te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Oosterberg kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
7.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie is beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld, uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Koper verklaart bekend te zijn met de door de producent verstrekte garantie(voorwaarden).
7.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Oosterberg, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Oosterberg geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
7.4. De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen direct bij levering aan Oosterberg te worden gemeld en binnen twee dagen na levering schriftelijk te worden bevestigd. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Oosterberg te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Oosterberg in staat is adequaat te reageren. De Koper dient Oosterberg in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
7.5. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Oosterberg opdracht gegeven heeft.
7.6. Indien van een gebrek later dan hiervoor beschreven melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7.7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Oosterberg de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van Oosterberg, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan Oosterberg te retourneren en de eigendom daarover aan Oosterberg te verschaffen, tenzij Oosterberg anders aangeeft.
7.8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Oosterberg daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.
7.9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.
7.10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Oosterberg en de door Oosterberg bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
7.11. Levering geschiedt af bedrijf van Oosterberg. De Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Oosterberg gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Koper. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop zaken aan de Koper ter beschikking staan.
7.12. Koper is uitsluitend gerechtigd tot retournering van een goed aan Oosterberg en terugbetaling van betaalde koopprijs na overleg met en schriftelijke toestemming van Oosterberg. In voorkomende geval dient Koper deze dan franco op te sturen of met een retourbon aan de door Oosterberg ingeschakelde chauffeur mee te geven.
7.13. Oosterberg kan alleen goederen met een minimale omzetwaarde van €30,- welke behoren tot het op dat moment voorraadhoudend assortiment van Oosterberg retournemen. Wat onder voorraadhoudend assortiment wordt verstaan, bepaalt Oosterberg. Voor dit assortiment mag koper zich niet beroepen op enige publicatie van Oosterberg. Uitlopende producten, fragiele producten, specials, kniplengtes kabel, producten met een beperkte houdbaarheidsdatum of dekkingsbijdrage kunnen niet worden geretourneerd. Goederen waarvan de leverancier van Oosterberg retournering accepteert, worden ook door Oosterberg ter retournering geaccepteerd. Alle eventuele extra retourkosten van de leverancier worden doorberekend aan Koper, die verplicht is deze aan Oosterberg te vergoeden.
7.14. Koper is verplicht om ingeval van retournering aan Oosterberg te voldoen retourkosten groot 15% van de waarde van het geretourneerde goed, bestaande uit vracht-, administratie- en betalingskosten.
7.15. Retourneren, om welke reden dan ook, kan alleen, indien door Oosterberg geaccepteerd, wanneer de verpakking van goederen nog in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeert.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Oosterberg is in alle gevallen beperkt tot de onder 7 opgenomen garantieregeling.
8.2 Een eventuele verdergaande schadevergoedingsplicht van Oosterberg is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.
8.3 Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de geleverde zaak, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan koper is gefactureerd.
8.4 Koper vrijwaart Oosterberg voor alle aanspraken van derden op garantie en/of schadevergoeding.
8.5 Deze aansprakelijkheidsregeling geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

9. Adviezen en tekeningen

9.1 Adviezen worden door Oosterberg naar beste weten gegeven. Het betreft hier extra service van Oosterberg als groothandel. Iedere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.
9.2 Door Oosterberg verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking en blijven eigendom van Oosterberg. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, anders dan voor intern gebruik of aan derden ter beschikking te stellen. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en gegevens omtrent afmetingen, vermogens e.d., welke voorkomen in brochures, aanbiedingen, website, orderbevestigingen en facturen is Oosterberg niet aansprakelijk.

10. Verpakking, pallets, haspels

10.1 Verpakkingen, pallets, haspels e.d. blijven te allen tijde eigendom van Oosterberg.
10.2 Koper is gehouden deze verpakkingen e.d. binnen 30 dagen na levering aan Oosterberg onbeschadigd te retourneren, bij gebreke waarvan Oosterberg gerechtigd is koper de kosten in rekening te brengen.

11. Ontbinding

11.1 Indien koper één van zijn verplichtingen jegens Oosterberg niet nakomt, indien hij in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of indien op één van zijn goederen beslag wordt gelegd, heeft Oosterberg het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen door het enkel aangrijpen van deze omstandigheid, zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is.
11.2 Na ontbinding, onder meer op grond van 11.1, is Oosterberg gerechtigd de geleverde zaken, zonodig na demonteren, terug te nemen en koper zal hiertoe alle medewerking verlenen. Verder is Oosterberg alsdan gerechtigd tot volledige schadevergoeding.

12. Website en webshop

12.1 De eigenaar van de website www.oosterberg.nl alsook de daaraan verbonden webshops is Koninklijke Oosterberg B.V.
12.2 Door het gebruik van deze website stemt Koper ermee in gebonden te zijn aan en te handelen in overeenstemming met onderhavige Algemene voorwaarden en daarin opgenomen toepasselijke bepalingen en verplichtingen.
12.3 Het is Koper enkel toegestaan deze website, en alles wat daartoe behoort, te gebruiken voor de volgende doeleinden:
(i)        het bekijken van deze website;
(ii)       het plaatsen van bestellingen;
(iii)      het doornemen/wijzigen van bestellingen;
(iv)      het doornemen/wijzigen van persoonlijke gegevens van Koper;
(v)       het controleren van informatie betreffende aangeboden goederen;
(vi)      naar andere websites gaan via koppelingen die worden geboden op deze website;
(vii)     het gebruiken van andere voorzieningen die worden geboden op deze website.
12.4 Het gebruik van deze website voor enig ander doeleinde dan de hiervoor vermelde is verboden. In het bijzonder is verboden het gebruik van enig geautomatiseerd systeem of software om gegevens aan deze website te onttrekken voor commerciële doeleinden en/of voor weergave, in dezelfde of aangepaste vorm, op een andere website, ook wel genaamd “scraping” althans al hetgeen dat onder scraping moet worden verstaan.
12.5 Koper mag geen koppelingen maken en/of exploiteren naar genoemde website(s) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Oosterberg. Toestemming hiervoor kan op elk gewenst moment naar goeddunken van Oosterberg worden ingetrokken.
12.6 Deze website is voor het hiervoor beschreven gebruik. Koper mag de inhoud van deze website, inclusief alle HTML en andere programma code, niet aanpassen, kopiëren, distribueren, overdragen, weergeven, presenteren, reproduceren, publiceren, ten gelde maken, verplaatsen, of enige informatie, software, producten, of diensten ontleend uit deze website verkopen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Oosterberg. Toestemming hiervoor kan op elk gewenst moment naar goeddunken van Oosterberg worden ingetrokken.
12.7 Voor zover auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam-, databank- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Oosterberg ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en/of diensten, is en blijft Oosterberg houdster respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Koper mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Koper verstrekt zijn en deze – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oosterberg – niet openbaar maken en/of vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, databank-, handelsnaamrecht, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
12.8 Alle informatie, gegevens en materialen die te vinden zijn op de website, waaronder namen, logo’s, prijzen, evenals het kleurenschema en de lay-out van de website, zijn onderhevig aan auteursrechten, rechten met betrekking tot handelsmerken, databaserechten en/of andere intellectuele-eigendomsrechten. Koper mag deze informatie, gegevens en materialen, en het kleurenschema en de lay-out van deze website uitsluitend gebruiken, wanneer en in de mate waarin dit is vereist voor de aan Koper toegestane hiervoor bedoelde doeleinden. Enig ander gebruik en/of openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de informatie, gegevens of materialen, of van het kleurenschema of de lay-out van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oosterberg is verboden, vormt een schending van deze gebruiksvoorwaarden en kan een schending inhouden van de intellectuele-eigendomsrechten van Oosterberg. Oosterberg  behoudt zich het recht voor om zonder verdere kennisgeving de actie te ondernemen die het noodzakelijk acht met betrekking tot enig ongeautoriseerd gebruik van deze website, inclusief het ondernemen van gerechtelijke stappen.
12.9 Indien en voor geval vast komt te staan dat de Koper de in dit artikel genoemde bepalingen heeft overtreden, verbeurt hij op grond van het bovenstaande ten behoeve van Oosterberg een boete van € 10.000,00 voor elke overtreding en € 5.000,00 voor iedere dag dat de overtreding na ingebrekestelling heeft voortgeduurd; onverminderd alle verdere rechten van Oosterberg ingevolge de overeenkomst en de wet.

13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Op de overeenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Slechts de voor Zutphen bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd tot beslechting van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Lees verder

©2016 Oosterberg BV     |      Website realisatie: Webton.nl